واحد تولید

واحد تولید

واحد تولید

این واحد پس از تحویل و مطالعه ی نقشه های اجرایی از امور فنی و مهندسی با همکاری واحد نمونه سازی یک نمونه کامل را با رعایت تمامی مسائل فنی و کیفی تولید نموده و پس از تکمیل نمونه و رفع ابهامات به تولید انبوه می پردازد.

این تولیدات باید طبق زمان بندی تعیین شده از مرحله ای به مرحله دیگر با اخذ تاییده از واحد کنترل کیفی برای هر مرحله کنترل ابعادی، تست های جوشکاری تا رسیدن به مرحله تکمیلی محصول در مسیر تولید حرکت می نماید. تمامی فرایند های جوشکاری مطابق با W.P.S دریافت شده از واحد کنترل کیفی اجراء و تست میشوند و در مرحله تکمیلی نیز طبق دستورالعمل های داده شده عملیات سند بلاستینگ و نقاشی اجرا می گردد که نهایتا پس از تایید محصول نهایی به انبار محصول جهت بارگیری و ارسال تحویل داده می شود.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر